TIDER og PRISER

Klubnyt

• EFTERÅRSÆSON 2019
Se hele programmet for Nyborg Bokseklub her.

• Klubtilbud: Sjippetov

Nyborg Boksklub på Facebook

GENERALFORSAMLING 2018

Bestyrelsen i Nyborg Bokseklub indkalder til ordinær generalforsamling 2018,

til afholdelse fredag d. 16. november kl. 18:00, i Kampsportens Hus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Valg af dirigent.

Valg af referent, dersom foreningens sekretær har forfald.

Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Indkomne forslag

  • Bestyrelsen stiller forslag til, hvem der skal forvalte foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, indenfor fem års fristen, i henhold til §19
  • Bestyrelsen stiller prioriteret forslag til foreninger og/eller organisationer, der overtager foreningens midler og aktiver, i tilfælde af foreningens opløsning, efter fem års fristen, i henhold til §19

Valg af bestyrelsens fem medlemmer (på valg er):

  • Formand
  • To bestyrelsesmedlemmer
  • Suppleant/er for ét år

Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt

 

Bemærk Christopher Franck udtræder af bestyrelsen, hvorfor vi indkalder forslag til nyt/nye bestyrelsesmedlem/mer

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NYBORG BOKSEKLUB

 

Venligst bemærk

Forslag om kandidat/er til bestyrelsen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, til optagelse på dagsordenen.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, til optagelse på dagsordenen.

Forslag indsendes på mailen bestyrelse@nyborgbokseklub.dk

 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Stemmeret har alle medlemmer (inkl. kontingentfrie medlemmer), der er fyldt 18 år, og har været medlem de seneste 6 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse

 

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Et medlem, der ikke er tilstede ved generalforsamlingen, kan skriftligt tilkendegive sin villighed til valg.

 

Traktement

I forbindelse med generalforsamlingen byer klubben på et let måltid – husk tilmelding (af hensyn til indkøb af mad og drikke) på Medlemsportalen.

 

BESTYRELSEN

NYBORG BOKSEKLUB